Aside

Elke zelfstandige ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in zijn persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat de zelfstandige zelfs moet stoppen met zijn bedrijf of zelfstandig beroep. Ook zijn er uitkeringsgerechtigden die een ondernemingsplan hebben en als zelfstandige willen starten.

De gemeente Krimpenerwaard ondersteunt zelfstandigen die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op het op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Wet inkomensvoorziening en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook biedt de gemeente Krimpenerwaard begeleiding aan zelfstandigen bij problematische zakelijke schulden en/of privéschulden.

Per 1 januari 2018 voert het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam deze regelingen uit voor zelfstandigen woonachtig in de gemeente Krimpenerwaard. Kijk voor meer informatie op deze link: www.krimpenerwaard.nl/inwoners/overzicht-producten-en-diensten_3122/product/bijstand-voor-zelfstandigen_535.html

Een zelfstandige moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het bedrijf (of zelfstandig beroep) moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dit betekent dat het bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor de zelfstandige en diens gezin. Deze eis geldt overigens niet voor de zelfstandige die wil stoppen of die ouder is dan 55 jaar.
 • De zelfstandige moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in zijn bedrijf/zelfstandig beroep. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • De zelfstandige kan geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Voldoet een (bestaande) zelfstandige niet aan deze voorwaarden, dan hoeft deze ook niet doorverwezen te worden naar het RBZ.

Voor welke bijstand de zelfstandige precies in aanmerking komt, hangt af van diens situatie. Hieronder staat per situatie beschreven wat de Bbz -regeling kan betekenen voor de ondernemer.

1. Belanghebbende heeft een bijstandsuitkering en wil een eigen bedrijf starten:

 • een lening om te investeren in diens bedrijf;
 • behoud van de bijstandsuitkering, gedurende maximaal 36 maanden (na elke 6 of 12 maanden onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf).

2. Het eigen bedrijf heeft financiële problemen:

 • een Bbz-uitkering, zodat de zelfstandige de kosten van het levensonderhoud kan blijven betalen;
 • een lening om te investeren in het bedrijf (of voor herfinanciering);
 • een bedrag dat de zelfstandige niet hoeft terug te betalen.

3. De zelfstandige wil stoppen met zijn bedrijf omdat dit niet (langer) levensvatbaar is:

 • een Bbz-uitkering, zodat de zelfstandige de kosten van het levensonderhoud kan blijven betalen.

4. De zelfstandige is ouder dan 55 jaar en zijn bedrijf is niet (langer) levensvatbaar

 • een aanvullende Bbz-uitkering, zodat de zelfstandige de kosten van het levensonderhoud kan blijven betalen;
 • een eenmalige lening om te investeren in het bedrijf (dit bedrag hoeft de zelfstandige niet altijd terug te betalen).

Inkomensvoorziening voor de gewezen zelfstandige

Na beëindiging van het bedrijf kan de zelfstandige onder voorwaarden nog in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. Het voordeel van de IOAZ ten opzichte van de Participatiewet is dat de IOAZ-uitkeringsgerechtigde meer eigen vermogen (bijvoorbeeld vermogen in een eigen woning) mag hebben dan de bijstandsgerechtigde.

De IOAZ-uitkering wordt overigens uitbetaald door de gemeente Krimpenerwaard. Deze uitkeringsgerechtigde wordt na toekenning van het IOAZ-recht door het RBZ overgedragen aan de gemeente Krimpenerwaard. Voor de IOAZ-gerechtigde gelden nagenoeg dezelfde arbeidsverplichtingen als voor de bijstandsgerechtigden.

NB. Deze IOAZ-uitkering moet evenwel aangevraagd zijn voordat de belanghebbende gestopt is met zijn bedrijf of zelfstandig beroep.

Schulddienstverlening

Ook de schuldhulpverlening aan ondernemers wordt door het RBZ verzorgd. Zo nodig verwijzen zij door naar een deskundige schuldhulpverlener of budgetcoach.

Voor een aanvraag van een Bbz- of IOAZ-uitkering dient de zelfstandige zich rechtstreeks te wenden tot het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam (telefoonnummer 14 010, vraag naar gemeente Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen).

Het aanvraagformulier wordt door het RBZ op verzoek toegezonden. De klantmanager die speciaal belast is met de uitvoering van de Bbz en IOAZ neemt de aanvraag in behandeling en gaat met de zelfstandige een gesprek aan. Zijn er aanvullende gegevens nodig, dan ontvangt de zelfstandige hierover een brief van het RBZ. De lopende aanvragen Bbz worden door de afdeling Sociale Zaken ter beoordeling voorgelegd aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Vragen, opmerkingen of meer informatie: Ga naar de website van RBZ: www.rotterdam.nl/rbz.

Wat betekent dit voor de lopende uitkeringen?

Per 1 januari 2018 ontvangen de Bbz-cliënten hun uitkering niet meer van de gemeente Krimpenerwaard, maar van het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. Zij zijn per brief geïnformeerd.

Telefonisch contact

Voor vragen over de Bbz, de IOAZ, de schulddienstverlening aan ondernemers, en/of het beginnend ondernemerschap kan de klant bellen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) via telefoonnummer 14 010.

Aside

Nieuwjaarsborrel-terugblik

De tijd vliegt, ook in 2018 zal dat het geval zijn. Zorg dan dat je hem goed besteedt. Dat hebben we in ieder geval op 8 januari al met een 20-tal ZZPpijlers en introducees gedaan op de nieuwjaarsborrel bij De Heeren van de Wijn in IJsselstein.

Heel gezellig met wijn en lekkere hapjes genetwerkt. Het was erg leuk om weer nieuwe mensen/ondernemers te leren kennen, te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en geïnspireerd te raken door de enthousiaste plannen voor dit jaar.
Het nieuwe jaar is goed begonnen; op naar de rest van 2018, inclusief erg boeiende activiteiten georganiseerd door ZZPijl. We hopen jou daar ook te zien.

Aside

Op 22 november jl. heeft een groep ZZPers gebruik gemaakt om kennis te maken van de methode Mastermind. Onder leiding van Lous van Haarst van het Mastermind Instituut (mastermindinstituut.nl) hebben wij aan de hand van de Mastermind  methode geleerd hoe je de toegevoegde waarde voor je bedrijf sterk kan verbeteren. Een aantal ZZPers had vooraf een case ingebracht waar er een van is behandeld deze avond. Veel deelnemers hebben aan den lijve meegemaakt hoe snel  een groep  tot de kern van een probleem kan komen aan de hand van het stellen van veel gerichte vragen.

Na deze verdiepingsslag zijn vervolgens voorstellen gedaan om te komen tot andere inzichten. De indiener van de case is met een zeer voldaan gevoel en vele tips weer huiswaarts gegaan om de komende tijd daadwerkelijk invulling te geven aan de vele adviezen die zijn gedaan.

Het mooie van deze avond is ook dat de overige deelnemers door de vragen die gesteld werden zelf ook aan het denken gezet werden. Wat echt opviel was dat de meesten tot de conclusie kwamen dat “Marketing” iets is waar ze onvoldoende mee doen en ook dat het behouden van klanten door ze te koesteren veel eenvoudiger is dan nieuwe klanten binnen te halen.

We kunnen terugkijken op een erg geslaagde avond op een fantastische vergaderlocatie bij La Vita Nova in Benschop van Annette Wierenga-Verbeek (lavitanova-benb.nl).
Na afloop van de avond was er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over deze mooi ervaring.

Aside

Dat langer bestaande zelfstandigen zonder personeel (ZZP) tevredener zijn dan mensen in loondienst was al langer bekend. Uit onderzoek van het CBS blijkt nu ook dat startende ondernemers tevreden zijn met hun bestaan als ZZP’er. Zelfs als de start niet is ontstaan door behoefte aan het ondernemerschap maar de starter min of meer gedwongen werd om als zelfstandige een inkomen te verdienen is men achteraf zeer tevreden. Van de starters die vanuit negatieve redenen ondernemer zijn geworden is slechts 13% ontevreden over hun werkzaamheden. Bij ondernemers die gestart zijn met positieve redenen om een eigen bedrijf te starten is het percentage dat ontevreden is zelfs maar 6%.

Lees meer

Bron: ZZP-Nederland

Aside

Wellicht hebt u al in de media vernomen dat de gemeenten Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein een campagne zijn gestart om meldingsbereidheid rondom drugscriminaliteit te vergroten. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met Meld Misdaad Anoniem.

Samen met de politie wil de gemeente IJsselstein in de laatste week van november een bijeenkomst organiseren over het onderwerp Meld Misdaad Anoniem.
In deze bijeenkomst zal ingegaan worden op het belang van melden (voor de aanpak van drugscriminaliteit), zal een projectleider van Meld Misdaad Anoniem ingaan op de mogelijkheden van anoniem melden, en zal besproken worden wat professionals in deze actie kunnen betekenen voor de aanpak van drugscriminaliteit.

Als professional en kenner van de lokale situatie denken wij dat u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het stimuleren van meldingen betreffende (drugs)criminaliteit.
Daarom wil ik u nu alvast informeren over deze campagne, en de voorgenomen bijeenkomst. Zodra wij een datumvoorstel voor deze bijeenkomst hebben, zal ik hier meer informatie over sturen.

Avast bedankt!

Thea van Bremen
Beleidsadviseur