Aside

Bijstand voor zelfstandigen

Elke zelfstandige ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in zijn persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat de zelfstandige zelfs moet stoppen met zijn bedrijf of zelfstandig beroep. Ook zijn er uitkeringsgerechtigden die een ondernemingsplan hebben en als zelfstandige willen starten.

De gemeente Krimpenerwaard ondersteunt zelfstandigen die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op het op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Wet inkomensvoorziening en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook biedt de gemeente Krimpenerwaard begeleiding aan zelfstandigen bij problematische zakelijke schulden en/of privéschulden.

Per 1 januari 2018 voert het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam deze regelingen uit voor zelfstandigen woonachtig in de gemeente Krimpenerwaard. Kijk voor meer informatie op deze link: www.krimpenerwaard.nl/inwoners/overzicht-producten-en-diensten_3122/product/bijstand-voor-zelfstandigen_535.html

Een zelfstandige moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het bedrijf (of zelfstandig beroep) moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dit betekent dat het bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor de zelfstandige en diens gezin. Deze eis geldt overigens niet voor de zelfstandige die wil stoppen of die ouder is dan 55 jaar.
 • De zelfstandige moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in zijn bedrijf/zelfstandig beroep. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • De zelfstandige kan geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Voldoet een (bestaande) zelfstandige niet aan deze voorwaarden, dan hoeft deze ook niet doorverwezen te worden naar het RBZ.

Voor welke bijstand de zelfstandige precies in aanmerking komt, hangt af van diens situatie. Hieronder staat per situatie beschreven wat de Bbz -regeling kan betekenen voor de ondernemer.

1. Belanghebbende heeft een bijstandsuitkering en wil een eigen bedrijf starten:

 • een lening om te investeren in diens bedrijf;
 • behoud van de bijstandsuitkering, gedurende maximaal 36 maanden (na elke 6 of 12 maanden onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf).

2. Het eigen bedrijf heeft financiële problemen:

 • een Bbz-uitkering, zodat de zelfstandige de kosten van het levensonderhoud kan blijven betalen;
 • een lening om te investeren in het bedrijf (of voor herfinanciering);
 • een bedrag dat de zelfstandige niet hoeft terug te betalen.

3. De zelfstandige wil stoppen met zijn bedrijf omdat dit niet (langer) levensvatbaar is:

 • een Bbz-uitkering, zodat de zelfstandige de kosten van het levensonderhoud kan blijven betalen.

4. De zelfstandige is ouder dan 55 jaar en zijn bedrijf is niet (langer) levensvatbaar

 • een aanvullende Bbz-uitkering, zodat de zelfstandige de kosten van het levensonderhoud kan blijven betalen;
 • een eenmalige lening om te investeren in het bedrijf (dit bedrag hoeft de zelfstandige niet altijd terug te betalen).

Inkomensvoorziening voor de gewezen zelfstandige

Na beëindiging van het bedrijf kan de zelfstandige onder voorwaarden nog in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. Het voordeel van de IOAZ ten opzichte van de Participatiewet is dat de IOAZ-uitkeringsgerechtigde meer eigen vermogen (bijvoorbeeld vermogen in een eigen woning) mag hebben dan de bijstandsgerechtigde.

De IOAZ-uitkering wordt overigens uitbetaald door de gemeente Krimpenerwaard. Deze uitkeringsgerechtigde wordt na toekenning van het IOAZ-recht door het RBZ overgedragen aan de gemeente Krimpenerwaard. Voor de IOAZ-gerechtigde gelden nagenoeg dezelfde arbeidsverplichtingen als voor de bijstandsgerechtigden.

NB. Deze IOAZ-uitkering moet evenwel aangevraagd zijn voordat de belanghebbende gestopt is met zijn bedrijf of zelfstandig beroep.

Schulddienstverlening

Ook de schuldhulpverlening aan ondernemers wordt door het RBZ verzorgd. Zo nodig verwijzen zij door naar een deskundige schuldhulpverlener of budgetcoach.

Voor een aanvraag van een Bbz- of IOAZ-uitkering dient de zelfstandige zich rechtstreeks te wenden tot het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam (telefoonnummer 14 010, vraag naar gemeente Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen).

Het aanvraagformulier wordt door het RBZ op verzoek toegezonden. De klantmanager die speciaal belast is met de uitvoering van de Bbz en IOAZ neemt de aanvraag in behandeling en gaat met de zelfstandige een gesprek aan. Zijn er aanvullende gegevens nodig, dan ontvangt de zelfstandige hierover een brief van het RBZ. De lopende aanvragen Bbz worden door de afdeling Sociale Zaken ter beoordeling voorgelegd aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Vragen, opmerkingen of meer informatie: Ga naar de website van RBZ: www.rotterdam.nl/rbz.

Wat betekent dit voor de lopende uitkeringen?

Per 1 januari 2018 ontvangen de Bbz-cliënten hun uitkering niet meer van de gemeente Krimpenerwaard, maar van het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. Zij zijn per brief geïnformeerd.

Telefonisch contact

Voor vragen over de Bbz, de IOAZ, de schulddienstverlening aan ondernemers, en/of het beginnend ondernemerschap kan de klant bellen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) via telefoonnummer 14 010.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.